1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osób ("Użytkowników") korzystających ze strony www.miaarte.pl jest firma MIA ARTE Sobczak Jakubowska Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi 94-250, ul. Siewna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742109, NIP 7272832528 , REGON 380944465, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika ("Administrator").

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. ("RODO").

Administrator odpowiada na pytania Użytkownika oraz udziela dalszych informacji dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych mailowo lub telefonicznie.

Telefon: +48 606 897 300

Adres e'mail: miaarte@miaarte.pl

2. Dane Osobowe

Gromadzone dane osobowe obejmują:

 • imię i nazwisko, nazwę firma (NIP),
 • adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail,
 • dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, metodę płatności,
 • login i hasło Użytkownika, adres IP komputera, z którego dokonana została rejestracja lub złożone zamówienie.

Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika i wypełnianiu formularza zamówienia.

3. Cele przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • utworzenia i prowadzenia konta umożliwiającego dostęp usługi przez okres prowadzenia konta Użytkownika, aż do momentu jego na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem strony internetowej, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • umożliwienia korzystania z usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - do czasu cofnięcia zgody;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • wysyłania katalogu z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora - aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu internetowego, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów - aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia. Użytkownik może podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania katalogu.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się Administratorem pod nr. tel. widniejącym w punkcie 1 Polityki Ochrony Prywatności. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem każdemu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając wiadomość na adres www.miaarte.pl.

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia strony internetowej, dostawcy usług logistycznych, dostawca płatności, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Użytkownika, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarliście z Administratorem.

Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Bezpieczeństwo Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania Twoich danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia i zmiany

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce ochrony prywatności w celu dostosowania jej do zmian, jakim może ulegać strona internetowa lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników albo zgodnie z wymogami prawa.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie internetowej MIA Arte.

Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w punkcie nr 8 dotyczącym Polityki Cookies.

8. Polityka Cookies

Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

a. Strona www.miaarte.pl, jak większość stron internetowych, korzysta z plików cookies.

b. Pliki cookies są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają śledzenie Twojej aktywności w Internecie. Umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej, nie powodując jednocześnie zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

c. Na stronie www.miaarte.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji strony internetowej.

d. W celu pozyskania informacji, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.